Omdat geen project hetzelfde is......

Voorwaarden

 Download de algemene voorwaarden in PDF formaat

I. Algemene bepalingen

1       Aanbieding, algemene bepalingen

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier  diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.

1.2    In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, Dienstbeschrijving, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

1 de Overeenkomst

2 de Dienstbeschrijving

3 de Aanvullende Voorwaarden

4 de Algemene Voorwaarden

1.3    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Sire Projectmanagement van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

1.4    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst, waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, tussen partijen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Sire projectmanagement en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.5    Sire projectmanagement behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Dit laat echter de kernbedingen uit de overeenkomst tussen partijen zoals aard, prijs, omvang en inhoud van de prestaties van partijen onverlet.

1.6    Alle Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen slechts tot stand door ondertekening door beide partijen van een aanbieding van Sire Projectmanagement  of enig ander document, dan wel wanneer Opdrachtgever Sire projectmanagement  feitelijk in staat stelt de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden te starten.

1.7    Sire Projectmanagement behoudt zich het recht voor haar overeenkomsten met Opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen. Opdrachtgever zal haar medewerking hieraan niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen. Ingeval Sire projectmanagement  hiertoe overgaat, zal zij dit aan Opdrachtgever melden.

1.8    Indien in deze Algemene Voorwaarden of anderszins in de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld geschrift of (digitale) fax en nimmer elektronisch berichtenverkeer waaronder bijvoorbeeld e-mail.

  2      Aanbieding, Facturering en betaling

2.1    Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2    Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

2.4    Tenzij anders door Sire Projectmanagement is aangegeven luiden alle door Sire Projectmanagement gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.5    Facturering geschiedt maandelijks achteraf op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van Sire Projectmanagement, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6    Iedere factuur wordt op de volgende wijze gespecificeerd:

a. kenmerk, opdrachtnummer, volledige naamgegevens

geldende uurtarieven en totaalbedrag;

b. voor zover van toepassing, een gespecificeerde opgave van onkosten.

2.7    De facturen worden vergezeld van kopieën van de bescheiden waarop de facturen zijn gebaseerd (urenregistratieformulieren, betalingsbewijzen etc.).

2.8    Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening.

2.9    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120. Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.

2.10    Sire Projectmanagement is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Sire Projectmanagement gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever toch werkzaamheden verricht, kan Sire Projectmanagement hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

 3      Aansprakelijkheid van Sire Projectmanagement; vrijwaring

3.1    Sire projectmanagement aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 3 blijkt.

3.2    De aansprakelijkheid van Sire Projectmanagement wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Sire Projectmanagement onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Sire Projectmanagement ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sire Projectmanagement in staat is adequaat te reageren.

3.3    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.4    Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, ongeacht op welke grondslag deze is gebaseerd, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van één maand, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.5    Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. De aantoonbare redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Sire Projectmanagement  aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan Opdrachtgever;

  2. schade aan apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;

  3. materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;

  4. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  5. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3.6    Aansprakelijkheid van Sire Projectmanagement voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

3.7    Buiten de in artikel 3.6  genoemde gevallen rust op Sire Projectmanagement geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

3.8    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één half jaar) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sire Projectmanagement  meldt.

3.9    De beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in de artikelen 3.6  en 3.7 zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen.

3.10    Indien partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes en uitgekeerde en/of uit te keren bedragen op grond van vrijwaringen in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding terzake van dezelfde gebeurtenis. 

3.11    Sire Projectmanagement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

3.12    Onverminderd het gestelde in artikel 3 (Aansprakelijkheid) is Sire projectmanagement uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare en toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Sire projectmanagement van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd.

 4      Overmacht

4.1    Sire Projectmanagement is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sire Projectmanagement

4.2    Voorzover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming en/of aardbeving, wanprestatie jegens Sire Projectmanagement van de toeleveranciers van Sire Projectmanagement of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Sire Projectmanagement.

4.3    Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 5      Verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

5.1    Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Opdrachtgever Sire Projectmanagement  tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een Overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever. Voorzover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor Sire Projectmanagement  ,zal Opdrachtgever deze vergoeden.

5.2    Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Sire Projectmanagement  voor alle aanspraken van derden die jegens Sire Projectmanagement  mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

 6      Toepasselijk recht en geschillen 

6.1    De rechtsverhoudingen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2    Geschillen welke tussen Sire projectmanagement en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Sire projectmanagement gedane aanbieding, een door Sire projectmanagement met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in ‘s- Hertogenbosch, tenzij partijen alsdan schriftelijk overeenkomen, de procedure conform het minitrialreglement (= niet bindende adviesprocedure) dan wel het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag te volgen, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen 

II. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend van toepassing indien Sire projectmanagement diensten verleent.

 7      Uitvoering

7.1    Sire projectmanagement zal de dienstverlening zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

7.2    Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Sire projectmanagement gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.3    Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Sire projectmanagement gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Sire projectmanagement is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.

7.4    Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening (nadere) afspraken worden gemaakt c.q. vastgelegd in bijvoorbeeld projectverslagen, dan dienen deze door de terzake bevoegde vertegenwoordiger van Sire projectmanagement te zijn ondertekend alvorens deze afspraken rechtgeldigheid hebben.

 8      Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst

8.1    Sire projectmanagement kan de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien zij van mening is dat de werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd conform de overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop of in het geval van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een en ander dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden bekend gemaakt.

8.2    Het op grond van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek aan Opdrachtgever toekomend recht een overeenkomst van opdracht te allen tijde op te zeggen is uitdrukkelijk uitgesloten.

 9      Duur overeenkomst

9.1    Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

9.2    De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

10      Tarieven en kosten

10.1    Sire projectmanagement houdt de gewerkte uren bij. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geschiedt vergoeding van de gewerkte uren op basis van nacalculatie tegen de in de overeenkomst vermelde tarieven. De urenadministratie van Sire projectmanagement geldt als uitsluitend bewijs van het aantal gewerkte uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2    Sire projectmanagement is verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen die verschuldigd zijn krachtens de Nederlandse wetgeving.

10.3    Sire projectmanagement vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van de fiscus respectievelijk de instanties op het gebied van sociale verzekeringen inzake belastingen en sociale verzekeringspremies die verschuldigd zijn krachtens de Nederlandse wetgeving.